Table etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Table etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de OUTER LEFT/RIGHT/CROSS JOIN Kullanımları

OUTER JOIN-LEFT JOIN Kullanımı
 • INNER JOIN'den farklıdır. 
 • Soldaki tablo baz alınarak sorgu çalıştırılmasıdır. 
 • Soldaki tablodan tüm kayıtlar çekilir ve sağdaki tabloda eşleşen kayıtlar aynen yazılır. 
 • Eşleşmeyen kayıtlar için NULL değer verilir.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
 
LEFT JOIN Kullanımı : SELECT <sütun_ad(lar)ı> FROM <ilk_tablo> LEFT JOIN <ikinci_tablo> ON <ilk_tablo>.<anahtar_alan> = <ikinci_tablo>.<anahtar_alan>  

Örnek Sorgu : Sorgumuz SELECT kısmında iki sütun tekbir sütun adı altında birleştirilmiştir. Çalıştırıldığında çalışanın tam adı ve müşterilerden aldığı siparişler ve tarihleri listelenecektir.

SELECT Employees.FirstName+' '+Employees.LastName AS Name,OrderID,OrderDate
FROM Employees LEFT JOIN Orders ON Employees.EmployeeID=Orders.EmployeeID
 
 
OUTER JOIN-RIGHT JOIN Kullanımı 
 • LEFT OUTER JOIN işleminin tersini yapar.
 • Sağdaki tablonun baz alınarak sorgu çalıştırılmasıdır. 
 • Sağdaki tablodan tüm kayıtlar çekilir ve soldaki tabloda eşleşen kayıtlar aynen yazılır.
 • Eşleşmeyen kayıtlar için NULL değer verilir.
RIGHT JOIN Kullanımı : SELECT <sütun ad(lar)ı> FROM <ilk_tablo> RIGHT JOIN <ikinci_tablo> ON <birinci_tablo>.<anahtar alan> = <ikinci_tablo>.<anahtar_alan>

Örnek Sorgu : Sorgumuzda tüm müşteriler ve verdikleri siparişlerin tarihleri listelenecektir.

SELECT companyname, customers.CustomerID, orderdate
FROM customers RIGHT OUTER JOIN orders ON customers.CustomerID = orders.CustomerID
 
 
 OUTER JOIN-CROSS JOIN Kullanımı
 • İlişkili tablolar arasındaki tüm eşleşmeleri listeler.
 • Ortak bir alan belirtilmesine gerek yoktur.
 • CROSS JOIN kullanılırken ON ifadesi kullanılmaz.

Örnek Sorgu : Üreticilerin çalışabilecekleri tüm olası gemi şirketleri listelenir.

SELECT suppliers.companyname, shippers.companyname
FROM suppliers CROSS JOIN shippers
 

SQL'de INNER JOIN Kullanımı

 • INNER JOIN SQL de  varsayılan olarak kullanılan tablolaları bağlama işlemidir.
 • INNER JOIN birleştirilen tablolarda ilişkinin sağlandığı tüm kayıtları getirir.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

Örnek Sorgu : 
SELECT productname AS 'Ürün Adı', companyname AS 'Şirket Adı' FROM products
INNER JOIN suppliers ON products.SupplierID = suppliers.SupplierID
(Hangi firmadan hangi ürünü aldığımızı iki farklı tablodan birleştirerek listeleyelim.) 


SQL'de Tablo Birleştirme ve JOIN


SQL'de bazı durumlarda birden fazla tablodan veri çekme ihtiyacı duyabiliriz. Bunun için tablolar arasında bir ilişki kurulması gerekmektedir. Bu ilişki JOIN ile sağlanır. JOIN ifadesi birden fazla tabloyu birbirine bağlayıp  bu tablolar üzerinde işlem yapmamıza olanak sağlar.

JOIN ifadesi ile hangi tabloları ve nasıl birleştireceğimizi ON ifadesi ile tabloların hangi alanlar üzerinden birleşeceğini belirtiriz.

Tablolar genelde Birincil Anahtar ve Yabancı Anahtar alanları üzerinden birleştirilselerde, gerektiğinde diğer herhangi bir alan da bunun için kullanılabilir. Fakat bu alanların aynı tür veri içerdiğinden emin olmalısınız.

Birincil Anahtar (Primary key), her kayıt için benzersiz bir değer taşıyan alandır. 

Örneğin, öğrenci kayıtlarının tutulduğu bir tabloda, öğrenci numarasının saklandığı alan birincil anahtar olarak seçilebilir. Zira öğrenciyle ilgili tüm bilgiler gerçekte onun numarası ile kodlanmıştır ve her öğrencinin numarası bir birinden farklıdır.

Tablolar birleştirilirken Primary Key - Foreign Key ikilisi kullanılır. Tablolar arası ilişkiler aynı zamanda Unique Index kullanılarakta yapılabilir. Fakat yaygın olarak PK - FK kullanılır.

Primary Key (Birincil Anahtar) : Her satırı tekil bir şekilde tanımlayan benzersiz anahtardır. Primary Key sayesinde tablolarda bulunan satırlar birbirlerinden farklı olur ve her satırın Primary Key değeri farklı atanır. Primary Key tek bir sütun olduğu gibi birden fazla sütundan da oluşabilir.

 • Primary Key olacak sütun asla boş değer almamalıdır.
 • Primary Key olacak sütun tekrarı olmayan kayıtlardan oluşmalıdır…
 • Primary Key sütunu olabildiğince küçük ve basit veri tipinde tanımlanmalıdır.

Foreign Key (Yabancı Anahtar) : Bir tablodaki sütunun başka tablodaki anahtara olan referansını belirler. Primary Key'den farklı olarak bir tabloda birden fazla Foreign Key olabilir.

Örnek Sorgularda kullandığım Northwind Veritabanı diyagramını inceleyerek PK - FK bağlantılarını görebilirsiniz (diyagram'ın ayrıntılı sürümünü indirmek için tıklayınız.)


SQL'de Karşılaştırma Operatörlerinin Kullanımı

 • SQL kriterlerle sorgular yapmamıza izin verir.
 • SQL içinde verileri çeşitli açılardan karşılaştırmak için karşılaştırma operatörleri kullanılmaktadır.  
 • Karşılaştırma operatörlerinde karşılaştırdığımız veri tiplerine dikkat etmemiz gerekmektedir.     
 • Karakter veri türü ile ancak karakter türünde başka bir veri; bir sayısal veri ile ancak sayısal olan başka bir veri karşılaştırılabilir.
 • Karşılaştırma ifadesinde karşılaştırılan verilerin türü aynı olmalıdır.

NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu

Örnek Sorgu 1 : SELECT * FROM Products WHERE UnitPrice =15
('Products' (Ürünler) tablosunda UnitPrice (Birim Fiyatı ) '15' olan ürünlerÖrnek Sorgu 2 : SELECT * FROM Products WHERE UnitPrice < >15
('Products' (Ürünler) tablosunda UnitPrice (Birim Fiyatı ) '15' olmayan diğer bütün ürünlerÖrnek Sorgu 3 : SELECT ProductName,UnitPrice FROM Products WHERE UnitPrice>60
('Products' (Ürünler) tablosunda UnitPrice (Birim Fiyatı ) '60''dan büyük olan ürünler


HTML Table

HTML Dersleri
HTML Tablolarla Çalışmak 

<table> : İçerisine satır, sütun ve çok boyutlu görsel yapılar eklenebilen ayrıca veri sunumu yapılabilen tablo oluşturulmasını sağlar. <table> etiketi içinde CAPTION, COL, COLGROUP, TBODY, TD, TFOOT, TH, THEAD ve TR etiketleriy kullanılabilir. Diğer HTML kodları bu etiketlerin içine eklenir. <table> etiketi içinde TH veya TD ile oluşturulacak sütun miktarı olmamasına karşın Internet Explorer 8 en fazla 1000 sütun göstermekle sınırlandırılmıştır.

Tablolar <table> etiketi ile tanımlanır. Bir tablonun <tr> etiketi ile satırları belirlenir ve her satır <td> etiketi ile veri hücrelerine ayrılır. <td> (table data yani tablo veri) anlamına gelir ve bir veriyi hücrenin içeriğinde tutar. Bir <td> etiketi ise metin, bağlantılar, resimler, listeler, formlar, ve diğer tabloları içerebilir.

Html Tablo Örneği
<table border="1">
<tr>
<td>satır 1, hücre 1</td>
<td>satır 1, hücre 2</td>
</tr>
<tr>
<td>satır 2, hücre 1</td>
<td>satır 2, hücre 2</td>
</tr>
</table>

Örnek Gösterimi
satır 1, hücre 1 satır 1, hücre 2
satır 2, hücre 1 satır 2, hücre 2

Örnek kodda belirtilen "border" özniteliği tablo çerçevesinin incelik kalınlığını belirlemektedir.