Java Örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Java Örnekler etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

Java İkiz Asal Sayılar

public class ikiz_asal_sayilar {

 public static void main(String[] args) {

 int y=0;
     for(int i=2; i<60; i++){
       y=i+2;
       if(asalsayi(i)==0 && asalsayi(y)==0){
         System.out.println("("+i+", "+y+")");
       }
       else continue;
     }
   }
   public static int asalsayi(int x){
     int c = 0;
     for(int i=2; i<=Math.sqrt(x); i++){
       if(x%i==0) c++;
     }
     if(c==0) return 0;
     else return 1;
   }
 }

Java Random kullanarak Sayısal Loto Örnek

package ORNEK14;
import java.util.Random; // random sayı üretmek için gerekli sınıf
import java.util.Scanner; // kullanıcıdan girdi almak için kullanılan sınıf

public class SAYISAL_LOTO {

public static void main(String[] args) {

 Scanner s = new Scanner(System.in); // Scanner sınıfından değişkenimizi üretiyoruz
 System.out.println("KAÇ KOLON OYNAYACAKSINIZ?(1/8)");
 int kolonsayisi = s.nextInt(); // Değeri kolon sayısı olarak kullanalım.
 int kolon[][] = new int[8][6];

 for(int i=0;i<kolonsayisi;i++ ){
   for(int j=0;j<6;j++ ){
     Random rnd = new Random();
     int sayi=1+rnd.nextInt(49);
     if(sayi!=kolon[i][j]){ // Aynı kolondaki sayılar farklı olmalı.
     kolon[i][j]=sayi;
     }
   }
 }
 System.out.println("Oynanan Kolonlar:");

 for(int i=0;i<kolonsayisi;i++ ){
   System.out.println("");

   for(int j=0;j<6;j++ ){

     System.out.print( kolon[i][j] + " ");

   }
 }

   }
 }

Java Dizi Örnek

Klavyeden girilen N elemanlı bir dizinin;
 • Dizi elemanları toplamı
 • Dizi elemanları ortalaması
 • Dizi elemanları arasındaki maksimum değerin bulunması
 • Dizi elemanları arasındaki minimum değerin bulunması
 • Dizi elemanlarının küçükten büyüğe sıralanması
 • Bubble Sort (Kabarcık Sıralama) Algoritması
package DIZILER;
import java.util.Scanner;
public class DIZIORNEK {

public static void main(String[] args) {

int n, toplam, max, min;
min=max=toplam=0;
Scanner oku = new Scanner(System.in);
System.out.println("ELEMAN SAYISINI GIRINIZ:");

n=oku.nextInt();
int dizi[]=new int[n];
for(int i=0;i<dizi.length;i++) //Dizi elemanları toplamı
 {
  System.out.println((i+1)+"....SAYISINI GIRINIZ:");
  dizi[i]=oku.nextInt();
  toplam+=dizi[i];
 }
  int ort=toplam/n; //Dizi elemanları ortalaması
  for (int s=0;s<dizi.length;s++) //Dizi elemanları arasındaki maksimum değerin bulunması
 {
  if(dizi[s]>max)
  {
   max=dizi[s];
     }
 }
  min=dizi[0]; //Dizi elemanları arasındaki minimum değerin bulunması
  for(int a=0;a<dizi.length;a++)
 {
     if(min>dizi[a])
  {
 min=dizi[a]; //Dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralanması
  }
 }
  int tut=0;//Bubble Sort - Kabarcık Sıralama Algoritması
  for(int k=0;k<dizi.length-1;k++)
 {
 for(int y=0;y<dizi.length-1;y++)
     {
 if (dizi[y]>dizi[y+1])
   {
 tut=dizi[y];
 dizi[y]=dizi[y+1];
 dizi[y+1]=tut;
   }
 }
 }

System.out.println("DIZI ELEMANLARININ TOPLAMI="+toplam);
System.out.println("DIZI ELEMANLARININ ORTALAMASI="+ort);
System.out.println("DIZI ELEMANLARININ MAXIMUM DEGER="+max);
System.out.println("DIZI ELEMANLARININ MINIMUM DEGER="+min);

for(int b=0;b<dizi.length;b++)
{
 System.out.println((b+1)+"ELEMANIN DEGERI"+dizi[b]);
}

}}

Java Sınıf ve Metot kullanılarak Faktoriyel Hesaplama Örnek

Ana Sınıf: anaprogram.java
Faktoriyel Sınıfı: faktoriyel.java

anaprogram.java
import java.util.Scanner;

public class ANAPROGRAM {

 public static void main(String[] args) {

 Scanner oku= new Scanner(System.in);
    System.out.print("Faktoriyeli alınacak sayıyı giriniz: ");
    int fsayi=oku.nextInt();
    FAKTORIYEL fakt=new FAKTORIYEL();
    int fsonuc=fakt.fak(fsayi);
    System.out.print(fsayi+"!="+fsonuc);
 }

}

faktoriyel.java
public class FAKTORIYEL {

 public int s;
 public static int fak(int sayi)
 {
   int sonuc=1;
   for(int i=1; i<=sayi; i++)
   {
     sonuc*=i;
   }
   return sonuc;

 }
 }

Java SWITCH CASE Örnek


Dışardan girilen bir sayi için;
f:faktöriyel hesabı yapan,
i:girilen sayı kadar isim yazan
t:girilen sayıya kadar kaç tane tek var
y:girilen sayıya kadar kaç tane cift var

İşlemlerini yapan yapan programı switch case ile yazınız.
Program sonunda; Devam etmek istiyormusun(E/H) sorusuyla başa dönmelidir.
Faktöriyel döngüsü do while; isim yazdırma döngüsü while ile yazılmalıdır.
import java.util.Scanner;
public class SWITCHCASE {
private static Scanner giris;
public static void main (String Arg[])
{

  gidilecekYer: do {
 //---------------------
 int s,f=1;
 int u=1;
 int x,m;

 Scanner giris = new Scanner(System.in);
 System.out.println("islem yapilacak sayiyi giriniz:");
 s=giris.nextInt();

 System.out.println("\n\n(f) Faktoriyel Hesapla");
 System.out.println("(i) Girilen Sayi Kadar Isim Yaz");
 System.out.println("(t) Sayiya kadar kac adet tek sayi var");
 System.out.println("(y) Sayiya kadar kac adet cift sayi var");
 String a=giris.next();
 char z = a.charAt(0);

 switch (z) {
 case 'f':
  do
  {
  f=f*s;
  s--;
  }
  while (s!=1); //sayi 1 e esit degilse dön. yani do calissin.
  System.out.println("Faktoriyel Sonuc:"+f);

 break;
 case 'i':
  m=1;
  while (m<s+1)
  {
  System.out.println("BAYRAKTAR\n");
  m++;
  }
 break;
 case 't':
  for(m=0;m<s+1;m++)
  {
  if(m%2==1)
  {
   System.out.println("tek sayi: "+m);
  }
  }
  break;
 case 'y':
  x=1;
  for(m=0;m<s+1;m++)
  {
  if(m%2==0)
  {
   System.out.println(x+".cift sayi: "+m);
   x++;
  }
  }
  break;

 default: System.out.println("Hatali Deger Girdin."); break;

 }
 //--------------
 System.out.println("Devam Etmek istiyor musunuz ? (e/h)");
 String x1=giris.next();
 char x2 = x1.charAt(0);

 if(x2=='e')
 {
 continue gidilecekYer;
 }
 else
 {
 break;
 }
 } while(true);

}}

Java ile Fibonacci Sayıları

//20 ELEMANLI FIBONACCI SAYILARINI VE ELEMANLARIN TOPLAMINI EKRANA YAZDIRAN JAVA PRG

public class FIBO_ORNEK {
public static void main(String[] args)
{
 int a=0,b=1,c,d,i=1,toplam=0;
 int[] dizi = new int [21];
 for(c=0;c<20;c++)
{
 dizi[c]=a;
 System.out.println(i+". DIZI ELEMANI:"+dizi[c]);
 d=a+b;
 a=b;
  b=d;
  i=i+1;
  toplam=toplam+dizi[c];
}
 System.out.println("\n"+toplam);

}}


JAVA Örnekler-3

//N Adet günün sıcaklık ortalamaları

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM11 {
private static Scanner oku;
public static void main(String[] args)
{
 oku = new Scanner(System.in);
 int g;
 int t=0;
 //int a=0;
 System.out.println("GUN SAYISINI GIRINIZ:");
 g=oku.nextInt();
 int x[];
 x = new int[g];

 int sayac;
 for (sayac=0;sayac<g;sayac++)
 {
 System.out.println(sayac+1);
 x[sayac]=oku.nextInt();
 }
 System.out.println("GUNLERIN SICAKLIK DEGERLERI ALINDI");

 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<g;sayac2++)
 {
 t=t+x[sayac2];
 }

 int ort=t/g;
 System.out.println("GUNLERIN SICAKLIK ORTALAMASI:");
 System.out.println(ort);

}}

//X elemanlı kümenin Alt ve Özalt küme toplamları

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM12 {
 private static Scanner oku;
 public static void main(String[] args)
 {
 oku = new Scanner(System.in);
 int e1;
 int t=1;
 int t2;
 int sayac;
 System.out.println("KUME KAC ELEMANLI?");
 e1=oku.nextInt();
 /*System.out.println("KUME KAC ELEMANLI?");
 e1=oku.nextInt(); */

 for(sayac=0;sayac<e1;sayac++)
 {
 t=t*2;
 }
 System.out.println("ALT KUME SAYISI:"+t);
 t2=t-1;
 System.out.println("OZALT KUME SAYISI:"+t2);

}}

//0 ile 100 arasındaki 3 ve 4'e tam bölünebilen 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren kaç adet ve toplamını bulan program

public class PROGRAM13 {
public static void main(String[] args)

{
 int sayac;
 int t=0;
 int adet=0;
 for (sayac=0;sayac<100;sayac++)
 {
 if(sayac%3==0 && sayac%4==0 && sayac%5==2)
 {
  adet=adet+1;
  System.out.println(adet+".sayı"+sayac);
  t=t+sayac;
  //System.out.println("SAYI:",adet,sayac);
 }
 }

 System.out.println(adet + " sayı var. Toplamı " + t);
}}

//Klavyeden n adet sayı girilmektedir. 
Girilen sayılardan 5 den küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan program
import java.util.Scanner;

public class PROGRAM14 {
public static Scanner oku;
public static void main(String[] args)

{
 oku = new Scanner(System.in);
 int a=0;
 int t=0;
 int s;
 int sayac;
 System.out.println("SAYI ADETINI GIRINIZ");
 s=oku.nextInt();

 int sd[] = new int[s];
 for(sayac=0;sayac<s;sayac++)
 {
 sd[sayac]=oku.nextInt();
 }

 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<s;sayac2++)
 {
 if(sd[sayac2] <5)
 {
  a=a+1;
  t=t+sd[sayac2];
 }
 }
 System.out.println(a +"ADET SAYI VAR.");
 System.out.println("TOPLAMI"+ t);


}}


//Klavyeden n adet sayı girilmektedir. Kriter olarak verilen değerden küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan program
import java.util.Scanner;

public class PROGRAM15 {
public static Scanner oku;
public static void main(String[] args)

{
 oku = new Scanner(System.in);
 int a=0;
 int t=0;
 int x;
 int s;
 int sayac;
 System.out.println("SAYI ADETINI GIRINIZ");
 s=oku.nextInt();

 int sd[] = new int[s];
 for(sayac=0;sayac<s;sayac++)
 {
 sd[sayac]=oku.nextInt();
 }

 System.out.println("KRITER GIRINIZ=");
 x=oku.nextInt();

 int sayac2;
 for(sayac2=0;sayac2<s;sayac2++)
 {
 if(sd[sayac2] <x)
 {
  a=a+1;
  t=t+sd[sayac2];
 }
 }
 System.out.println(a +"ADET SAYI VAR.");
 System.out.println("TOPLAMI"+ t);


}}

JAVA Örnekler-2

//0'DAN 10'A KADAR OLAN SAYILARIN TOPLAMI

public class PROGRAM6 {
public static void main (String Arg[])
{
 int t=0;
 int s;
 for(s=0;s<=10;s++)
 t=t+s;
 System.out.println(t);
}}

//0 ILE 100 ARASINDAKI CIFT SAYILAR TOPLAMI

public class PROGRAM7 {
public static void main (String Arg[])
{
int s;
int t=0;
for(s=0;s<101;s++)
{
if(s%2==0)
{
t=t+s;
}}
System.out.println(t);
}}

//KLAVYEDEN GIRILEN SAYININ FAKTORIYELINI HESAPLAMA

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM8 {
private static Scanner oku;
public static void main (String Arg[])
{

 int s;
 int f=1;
 oku = new Scanner (System.in);
 System.out.println("BIR SAYI GIRINIZ:");
 s=oku.nextInt();

 for(int i=2; i<-s; i++)
 {
 f=i*f;
 }

 System.out.println(s+" SAYISININ FAKTORIYELI = "+f);
 }}

//GIRILEN SAYI KADAR EKRANA BOZOK MYO YAZDIRMA
import java.util.Scanner;
public class PROGRAM9 {
 private static Scanner oku;
 public static void main (String Arg[])
 {
 oku = new Scanner(System.in);
 System.out.println("BIR SAYI GIRINIZ:");
 int m;
 int s;
 m=oku.nextInt();
 System.out.println();
 for (s=0;s<m;s++)
 {
  System.out.println("BOZOK MYO");
 }
}}


//N ADET SAYININ KARELERI TOPLAMI
import java.util.Scanner;
public class PROGRAM10 {
private static Scanner oku;

public static void main(String[] args)
{
oku = new Scanner(System.in);
int t=0;
int k=0;
int a;

System.out.println("BIR SAYI GIRINIZ:");
a=oku.nextInt();

 for (int i = 1;i<=a;i++)
 {
 k=i*i;
 t=t+k;
 System.out.println(i+"'IN KARESI = "+k);
 }
  System.out.println("SAYILARIN KARELERI TOPLAMI = "+t);
}}

JAVA Örnekler-1

//KLAVYEDEN GIRILEN IKI SAYININ TOPLAMI

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM1 {
private static Scanner oku;

public static void main(String[] args)
{
oku = new Scanner (System.in);
int a,b,c;
System.out.println("birinci sayiyi giriniz");
a=oku.nextInt();
System.out.println("ikinci sayiyi giriniz");
b=oku.nextInt();
c=a+b;
System.out.println("toplam="+c);
}}

//KLAVYEDEN GIRILEN IKI SAYININ CARPIM VE BOLUMU

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM1 {
private static Scanner oku;

public static void main(String[] args)
{
oku = new Scanner (System.in);
int a,b,c;
System.out.println("birinci sayiyi giriniz");
a=oku.nextInt();
System.out.println("ikinci sayiyi giriniz");
b=oku.nextInt();
c=a+b;
System.out.println("toplam="+c);
}}

//IKI NOTUN ORTALAMASINI BULAN JAVA PRG VIZE %40 FINAL %60

import java.util.Scanner;
public class PROGRAM3 {
private static Scanner oku;public static void main (String Arg[])
{
 double vize,finl,ort;
 oku = new Scanner(System.in);
 System.out.println("VIZE NOTUNU GIRINIZ");
 vize=oku.nextInt();
 System.out.println("FINAL NOTUNU GIRINIZ");
 finl=oku.nextInt();
 ort=vize *0.4+finl*0.6;
 System.out.println("ORTALAMA=" +ort);

}}

//IKI NOTUN ORTALAMASINI BULAN BIR JAVA PRG
 45'DEN BUYUKSE GECTI DEGILSE KALDI YAZAN
import java.util.Scanner;
public class PROGRAM4 {
private static Scanner oku;
public static void main (String Arg[])
{
 double vize,finl,ort;
 oku = new Scanner(System.in);
 System.out.println("VIZE NOTUNU GIRINIZ");
 vize=oku.nextInt();
 System.out.println("FINAL NOTUNU GIRINIZ");
 finl=oku.nextInt();
 ort=vize *0.4+finl*0.6;
 System.out.println("ORTALAMA=" +ort);
 if (ort<45)
 System.out.println("KALDI");
 else
 System.out.println("GECTI");
 }}


//KLAVYEDEN GIRILEN ISMI 10 KEZ YAZDIRAN JAVA PRG
import java.util.Scanner;
public class PROGRAM5 {
 private static Scanner oku;

 public static void main (String Arg[])
 {

 oku = new Scanner(System.in);
 String a;
 System.out.println("ISMINIZI GIRINIZ:");
 a=oku.next();
 int i=1;
 for(i=1;i<10;i++)
 System.out.println(a);

 }}