if etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
if etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

PHP'de IF…ELSE - ELSEIF Kontrol Yapıları

Hangi programlama dili olursa olsun programın akışını kontrol etmek, gerektiği gibi yönlendirebilmek için bazı kontroller yapmamız gereklidir.  Bir program içerisinde bazı kod satırlarının, belirli şartlar sağlanmadan çalışmasını engellemek için , yada bu durumun  tersi olarak belirli şartlar sağlandığında kod satırlarının çalışmasını sağlamak  için if kontrol deyimine ihtiyaç duyulur.

IF Kontrol Yapısı  PHP'de IF yapısı kodların belli bir koşula bağlı olarak çalıştırılmasını sağlar.

Kullanımı:
if (yapılması istenen koşul veya koşullar) {
  koşulun gerçekleşmesi durumunda yapılacak işlemler
  .
  .
  koşulun gerçekleşmesi durumunda yapılacak işlemler
}

Eğer bir IF deyiminden sonra gelen ifade sonucu TRUE olan boolean bir değer verirse, IF deyiminden sonra gelen koşulun gerçekleşmesi durumunda yapılacak işlem veya işlemler PHP tarafından çalıştırılır, aksi takdirde (FALSE bir değer geri verirse), dikkate alınmaz.

Örnek 1:  
<?php
  $islem = 2 + 2;
  if ( $islem == 4 ) {
   echo "2 + 2, 4 eder!";
  }
?>

IF…ELSE Kontrol Yapısı belirli kodları belirli şartlara bağlı olarak çalıştırmak için kullanılır. Basit bir ifadeyle eğer böyleyse şöyle yap, şöyleyse böyle yap diyebilmek için kullanılır.

Kullanımı:
if (yapılması istenen koşul veya koşullar) {
   koşulun gerçekleşmesi durumunda yapılacak işlemler
} else {
   koşul ve koşullar gerçekleşmemiş ise yapılacak işlemler
}

Örnek 2:  Sayı pozitif ise sayının kendisini ve karesini, koşulumuz karşılanmıyor ise Sayı pozitif değil mesajını ekranda gösterelim.
<?php
$sayi=-3;
if($sayi>0){
  echo "Sayı=$sayi<br>";
  echo "Karesi=",$sayi*$sayi;
}
else
  echo "Sayı pozitif değil";
?>

Örnek 3: Eğer universite değişkeni "bozok" ise ekrana doğru yazdıralım, universite değişkeni "bozok" değilse  ekrana yanlış yazdıralım.
<?php $universite = "Bozok"; if ($universite="Bozok") // eğer universite değişkeni bozok ise… { echo "Doğru"; // ekrana Doğru yazdır. } else // universite değişkeni Bozok değilse… { echo "Yanlış"; // ekrana yanlış yazdır. } ?>

Örnek 4:  Tanımlı olan kullanıcı adının (minix) ve şifrenin (666666) olup olmadığını kontrol eden php kodunu yazalım.
<?php $kullanici_adi="minix"; $sifre="666666"; if ($kullanici_adi=="minix" and $sifre=="666666") echo "Giriş Başarılı"; else echo "Kullanıcı adı yada şifre yanlış!"; ?>

IF…ELSE kontrol yapımızda koşulun gerçekleşmesi durumunda yapılacak işlemler birden çok ise süslü parantez kullanılır. Koşulumuz gerçekleştikten sonra yapılacak işlem tek komut ise süslü parantez içerisine alınma zorunluluğu yoktur.

ELSEIF Kontrol Yapısı PHP'de IF yapısında yer alan ifade yanlış sonuç verdiğinde, alternatif ifadelerin kontrolü ile farklı işlem satırlarının çalışmasını sağlamak için IF deyimi ile birlikte ELSEIF deyimini kullanabilirsiniz. ELSE deyiminden farklı olarak, ELSEIF deyimi ile ilgili işlem satırının çalışması için ELSEIF ile ilgili ifadenin doğru sonuç vermesi gerekir. ELSEIF deyimi daima IF deyimi ile birlikte kullanılmalıdır.

Kısaca IF ile birlikte birden fazla koşulu kullanmamızı sağlar.

Kullanımı:
if (yapılması istenen koşul veya koşullar)
elseif (yapılması istenen koşul veya koşullar) // if ifadesi yanlış sonuç verirse çalışır.
else // if ve elseif ifadelerinin her ikisi de gerçekleşmemiş ise yapılacak işlemler.

Bir IF yapısı içinde birden fazla ELSEIF deyimi kullanılabilir. IF ELSEIF yapısı içinde, IF deyimi de dahil olmak üzere, doğru sonuç veren ilk ifadenin yer aldığı satır çalıştırılır. Bir ELSEIF deyimi işlem satırı, kendisinden önce gelen IF ve/veya ELSEIF deyimlerine bağlı ifadelerin tamamı yanlış sonuç verdiğinde ve kendi ifadesi doğru sonuç vediğinde çalışır.

Örnek 5:  
<?php
  $sayi_tut = 35;
if ( $sayi_tut < 34 )
 echo "Sayım 34'den küçük!";
elseif ( $sayi_tut > 34 )
 echo "Sayım 34'den büyük!";
else
 echo "Sayım 34!";
?>

SQL'de IF…ELSE Yapısının Kullanımı

Merhabalar, 
Bu makalemde SQL'de  IF…ELSE yapısının kullanımını anlatmaya çalışacağım.
 • Programlama dillerinde olduğu gibi SQL'de de kontroller kullanılır.
 • Kontroller BEGIN deyimi ile başlayıp END deyimi ile biten kod blokları arasında yazılır.
NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 
IF…ELSE Karar Yapısı:
Bizim belirlediğimiz şartları kontrol eder. Bu şartların doğru olması halinde farklı işlemler, yanlış olması halinde farklı işlemler yapılmasını sağlar.

IF…ELSE Kullanımı: 
IF(Şart1)
BEGIN
  İşlemlerimiz
END

ELSE IF(Şart2)
BEGIN
  İşlemlerimiz
END

ELSE
BEGIN
  İşlemlerimiz
END

Örnek Sorgu:
DECLARE @urunsay INT
SET @urunsay=(SELECT Products.UnitsInStock
FROM Products
WHERE Products.ProductID=4)
IF(@urunsay<20)
BEGIN
PRINT 'ProductID 2 olan ürünün stoğu kritik seviyede'
END
ELSE
BEGIN
PRINT 'Ürün için yeterli miktarda stok mevcut'
END


C Programlama Koşul ve if else Yapıları

C Programlama 

Koşullu (Conditional) İfadeler : C Programlama Dilinde tüm işlem satırlarını herhangi bir koşula bağlı olmaksızın çalıştırabiliriz fakat, bazı durumlarda belirli işlemler için istenen koşullar sağlandığında çalışması gerekebilecek satırların belirlenmesi gerekebilir. Bu koşulları devreye sokmaya yarayan program yapılarına "Program Kontrol Terimleri" adı verilir. Programlarınızda sizin tarafınızdan belirlenen koşullara bağlı olarak çalıştırmak istediğiniz işlem satır veya satırları olacaktır. Tanımlanan koşul sağlanmadığı zaman söz konusu işlem satır veya satırları programda hiç yer almamış gibi değerlendirilecek başka bir ifade ile hiç çalışmayacaklardır. Program aynı işlem satırı içinde yer alan koşul bölümünü değerlendirdiğinde sadece olumlu sonuç alırsa satırın geri kalanına işlem yapacak aksi takdirde bu satırları görmeden atlayacaktır. 

if, if-else Yapıları : Bu yapılar, koşullu işlem yapan kontrol yapılarıdırlar. if ve else tek bir karşılaştırma deyimi olup else kullanımı isteğe bağlıdır. Eğer bu koşul olumlu ise if den sonraki bölüm yürütülür ve else den sonraki bölüm atlanır. Koşul olumsuz ise if den sonraki satırlar atlanır ve eğer varsa, else den sonraki işlemler gerçekleştirilir. 

if yapısının genel biçimi: 
if(koşul)
{
........
işlem satırı; (ifade) ........
}
if ile başlayan komut satırında if'den sonra yer alan parantezler içindeki koşul doğru ise (koşul sonucu 0'dan farklı ise) aynı satırda if yapısından sonra yer alan işlem satırı çalışır. Eğer koşul yanlış ise (ifade sonucu 0'a eşit ise) if yapısından sonra yer alan işlem satırı devre dışı kalır. Programımız o işlem satırı hiç yazılmamış gibi bir sonraki işlem satırından çalışmaya devam eder.

Örnek  if kullanımı :
#include<stdio.h>
int main( void )
{
 int s1; //girilen sayimiz//
 printf("Lütfen bir tam sayı giriniz: ");
 scanf("%d",&s1);
 if( s1 > 100 )
 printf("Girilen sayı 100'den büyüktür\n");
 return 0;
}

Örnek programımızda klavyeden, bir tam sayı girilmesi istenmektedir. Ve bizde girilen sayı, 100'den büyükse koşulunu vererek ekrana "Girilen sayı 100'den büyüktür" yazdırmaktayız.