HAVING Dönüşümü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
HAVING Dönüşümü etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de SUBQUERIES (Alt Sorgular)

  • Bir Alt Sorgu başka bir SELECT, INSERT, UPDATE veya DELETE ifadesi içerisine yuvalanmış bir SELECT ifadesidir. 
  • Çoğu durumda alt sorguları JOIN ifadelerine dönüştürebilirsiniz. 
  • Alt sorgular, karmaşık sorguları biraz daha anlaşılabilir mantıksal bölümlere ayırmak için veya birbaşka sorgunun sonuç kümesine dayalı bir sorguyu çalıştırmak için kullanılır. 
  • JOIN bağlantıları Alt Sorgulardan daha hızlı işlenirler.
  • Kural olarak ise Alt Sorguları parantez içinde yazmalıyız.
  NOT : Örnek sorgulamalarda Northwind Database'i kullanacağım. bk: Nortwind Database Kurulumu 

  Sonuç Kümesinin Tablo Olarak Kullanımı : Sorguda FROM ifadesinde kullanılan tablonun yerine bir başka sorguyu kullanabilirsiniz. Sonuç Kümesine herhangi bir tabloya yapabildiğimiz gibi bir geçici takma ad verilebilir.


  SELECT T.ORDERID, T.CUSTOMERID
  FROM (SELECT ORDERID, CUSTOMERID FROM orders) AS T
   

  Sonuç Kümesinin Bir Deyim Olarak Kullanılması : SQL de bir sorguyu herhangi bir deyimin yerine kullanabilirsiniz. Bu amaç için kullanılacak bir sorgu tek bir sayısal değer veya tek bir sütun değer listesi döndürmelidir. Bir değerler listesi geri döndüren sorgular IN anahtar kelimesi içeren WHERE yantümcesi yerine kullanılabilir.
   
  Ortalamayı bulup satılan ürünlerimiz için ayrıntılı birim fiyatlarını ve bu birim fiyatlarının ortalama ürün fiyatına oranla durumunu gösterelim.
   
  SELECT ProductName AS 'ÜRÜN ADI',UnitPrice AS 'BİRİM FİYATI', UnitsInStock AS 'STOK',
  (SELECT AVG(UnitPrice) FROM Products) AS ORTALAMA,
  UnitPrice-(SELECT AVG(UnitPrice) FROM Products) AS FARK FROM Products  


  İlişkili Alt Sorgu :  İç sorgu ile dış sorgu bir alan üzerinden doğrudan bağlantılıdır.
   
  30 nolu üründen 30 dan fazla sipariş veren müşterileri listeleyelim.

  SELECT OrderID, CustomerID FROM orders AS or1
  WHERE 30<(SELECT quantity FROM [order details] AS od
  WHERE or1.OrderID=od.OrderID AND od.ProductID=30)


  Alt Sorgu-JOIN Dönüşümü :  İlişkili alt sorguları bir JOIN ifadesi yerine kullanabiliriz.
   
  İki farklı sorgu aynı sonucu vermektedir. Birinci örnekte Alt Sorgu kullanılmış, ikinci sorguda aynı sonuca JOIN ile ulaşılmıştır. 

  SELECT  DISTINCT E1.TitleOfCourtesy FROM Employees AS E1
  WHERE E1.City IN
  (SELECT E2.City FROM Employees AS E2 WHERE E1.TitleOfCourtesy<>E2.TitleOfCourtesy)


  SELECT DISTINCT E1.TitleOfCourtesy FROM Employees AS E1
  INNER JOIN Employees AS E2 WITH (NOLOCK) ON E1.City=E2.City
  WHERE E1.TitleOfCourtesy<>E2.TitleOfCourtesy
   
   
  Alt Sorgu-HAVING Dönüşümü : İlişkili bir alt sorgunun ürettiği sonuç kümesini HAVING ile de elde edebiliriz.
   
  SELECT ProductName,CategoryID,UnitPrice FROM Products AS p1
  WHERE p1.UnitPrice>(SELECT AVG(UnitPrice) FROM Products AS p2
  WHERE p1.CategoryId=p2.CAtegoryId) ORDER BY CategoryId  


  SELECT p1.ProductName,p1.CategoryID,p1.UnitPrice FROM Products AS p1
  INNER JOIN Products AS p2 WITH (NOLOCK) ON p1.CategoryID=p2.CategoryID
  GROUP BY p1.ProductName,p1.CategoryID,p1.UnitPrice
  HAVING p1.UnitPrice>AVG(p2.UnitPrice) ORDER BY p1.CategoryId
   
   
  EXISTS ve NOT EXISTS İşlevleri : Bazı durumlarda Alt Sorguların ürettikleri değerler ile değil, sorgunun sonucunun var olup olmadığıyla ilgileniriz. EXIST ve NOT EXIST işlevleri, bu sorgulamayı yapmak için kullanılır ve DOĞRU (TRUE) veya YANLIŞ (FALSE) değeri döndürür.

  Birinci sorguda ‘3/05/1998’ ve '4/05/1998' tarihleri arasında sipariş almış olan çalışanlar EXIST işlevi ile listeliyoruz. Aynı sonuca JOIN ile birleştirerekte ulaşabiliriz.
   
  SELECT EmployeeId,LastName,FirstName
  FROM Employees AS e WHERE EXISTS
  (SELECT * FROM Orders AS o
  WHERE e.EmployeeId=o.EmployeeId
  AND o.OrderDate BETWEEN '3/5/1998' AND '4/5/1998')   


  SELECT DISTINCT FirstName,LastName, e.EmployeeID
  FROM Orders AS o
  INNER JOIN Employees AS e
  ON o.EmployeeID =e.EmployeeID
  WHERE o.OrderDate BETWEEN '3/5/1998' AND '4/5/1998'