Gelişimin Temelleri

FELSEFE Ders Notları 2   
Eğitim Psikolojisi 
Gelişimin Temelleri

Gelişim: Organizmanın döllenmeden başlayarak bedensel, zihinsel, dil, duygusal, sosyal yönden belli koşulları olan en son aşamaya ulaşıncaya kadar sürekli ilerleme kaydeden değişimdir. Organizmanın büyüme, olgunlaşma, öğrenme etkileşimleri ile sürekli olarak ilerleme kaydetmesidir. Gelişme bir "üründür"’ve buna bağlı olarak "olgunlaşma bir "süreç"’ olmaktadır. Olgunlaşma ve öğrenme olmadan da "gelişim" olmaz. 

İnsanlardaki gelişimsel değişmeler niceliksel ve niteliksel olarak iki türlü gerçekleşmektedir.   
 • Niceliksel Değişme: İnsan gelişiminde miktardaki, sıklıktaki, büyüklükteki ve süredeki kolaylıkla ölçülebilen ve gözlemlenebilen değişmelerdir. 
 • Niteliksel Değişme:  Yaşam boyunca insanların fonksiyonlarındaki değişmelerdir.
Gelişim fiziksel, bilişsel ve psikososyal gelişim alanlarında gerçekleşmektedir.

Fiziksel Gelişim: Kişinin bedeninde ve anatomik özelliklerinde meydana gelen değişmeler.
Bilişsel Gelişim: Zihinsel aktivitelerde ortaya çıkan değişmelerdir. Algı, bellek, düşünme, problem çözme, akıl yürütme, dil gibi zihinsel aktivitelerdeki değişmelerdir.
Psikososyal Gelişim: Kişinin duygu, motivasyon, değer yargılar, kişilik ve diğer insanlarla ilişkileri ile ilgili olan değişmeleri kapsamaktadır.

Günümüzde kalıtım ve çevrenin insan gelişimini etkilemesi hakkında "hangisi" ve "ne kdar" soruları yerine, her ikisinin "nasıl" etkileştikleri sorusuna cevap aranmaktadır.

Türe ve bireye özgü kalıtımsal özellikler, döllenmeden ölüme kadar gelişimin bazı alanlarında güçlü etkilere sahiptir. Tüm insan hücrelerinde 23 çift kromozom bulunmaktadır. Bunlardan 22 çifti "otozom kromozomları" 23.çifti ise "cinsiyet kromozomudur". Bu çiftler kadın ve erkek olmayı belirlemektedir.  Bebeğin cinsiyeti, erkek sperm hücresinden hangi kromozomun döllenmiş yumurtaya geçtiği ile belirlenmektedir. 

Genotip: Bireyin sahip olduğu genetik özelliklerdir.
Fenotip: Bireyin sahip olduğu gözlenebilen özeliklerdir.
Androjen Kimlik: Bireyin hem kadın hemde erkeklere özgü olan cinsiyet rollerini kendi cinsiyeti içerisinde barındırmasıdır.

Doğum öncesi gelişimde çevresel faktörler, bebeğin doğum öncesinde ve sonraki gelişiminde önemli etkilere sahiptir. Bu çevresel faktörler annenin beslenmesi, annenin geçirdiği hastalıkları, ilaçlar ve kimyasal maddeler, annenin sigara içmesi ve alkol kullanması ve radyasyona maruz kalmasının yanı sıra annenin durum şeklinde ifade edilebilir.
Doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrasında ortaya çıkan çevresel faktörler, gelişimin bir çok alanında etkili olmaktadır. Örneğin cinsiyet, kuvvetli ve kalıtımsal temele sahip olmakla birlikte cinsel kimlik, çevresel faktörler tarafından etkilenebilmektedir.

Bebeklerde fiziksel ve sosyal faktörler bir arada zihinsel gelişimi etkilemektedirler.

Gelişim Süreci: 
 • Büyüme : Organizmada meydana gelen fiziksel ve fizyolojik değişikliklerdir.
 • Olgunlaşma : Genetik olarak programlanmış olan ve zamanla kendiliğinden düzenli bir sıra içerisinde ortaya çıkan biyolojik temelli değişikliklerdir.
 • Öürenme : Bireyin çevresi içerisindeki yaşantıları yoluyla meydana gelen, oldukça kalıcı olan davranış değişiklikleridir.
Büyüme, olgunlaşma ve öğrenme; yaşantı sonucu kişide gözlenebilir nitelik ve nicelik boyutundaki değişiklikleri içerir. Gelişimde bedensel özellikler birbirleriyle ilişkili olarak bir bütünlük içinde değişir. Örneğin bir çocuğun ıslık çalabilmesi parmaklarındaki kasların olgunlaşmasıyla ilgilidir. Çocuk, parmakla dudak arasındaki iş birliği sonucu ıslık çalma eylemini gerçekleştirir. Islık çalma eyleminde bireyden beklenen çaba, bireyin gelişiminde kendisinden beklenen görevleri yapabilecek davranış değişikliğini gösterme çabasıdır.

Büyüme ile gelişim birbirine karıştırılmamalıdır. Büyüme daha çok fiziksel özellikler için, gelişme ise fiziksel özelliklerin yanı sıra sosyal, duygusal ve zihinsel özellikleri de kapsayacak şekilde kullanılır.

Kritik Dönem Görüşü : Embriyolojik gelişimden hareketleortaya konulmuştur. Embriyonun geliştiği ilk 12 hafta içerisinde organ dokuları farklılaşmaktadır ve birçok organın temel yapıları ortaya çıkmaktadır.

Duyarlı Zaman Aralıkları : Gelişimsel kazanımlar da, belirli bir yaşantının, en çok etkileme potansiyeline sahip olduğu belirli zaman dilimleridir.

Gelişimin Temel İlkeleri
 • Gelişim birikimlidir.
 • Gelişim kalıtım ve çevrenin etkileşimi sonucunda gerçekleşir. 
 • Gelişim süreklidir ve belli aşamalar halinde gerçekleşir. 
 • Gelişim nöbetleşe gerçekleşir.
 • Gelişim baştan ayağa içten dışa doğru gelişir.
 • Gelişim genelden özele doğru gelişir. 
 • Gelişim bir bütün içerisinde gelişir.
 • Gelişimde kişiler arası farklılıklar vardır.
 • Gelişim bir bütündür.
 • Gelişimde kritik dönemler vardır. 
Gelişim Dönemleri
 • Doğum Öncesi Dönem: Döllenmeden doğuma kadar olan dönem.
 • Bebeklik Dönemi: Doğumla başlar ve yaklaşık 2 yaşına kadar sürer.
 • İlk Çocukluk Dönemi: 2 yaşından 5-6 yaşına kadar süren bu dönem "okul öncesi" olarak adlandırılmaktadır.
 • İkinci Çocukluk Dönemi: 6 yaş civarında başlar ve yaklaşık 11 yaşına kadar devam eder.
 • Ergenlik Dönemi: 11-13 yaşlarında başlayıp 18-20 yaşlarında son bulan bu dönemde, gelişimin bşr çok alanında hızlı değişimler yaşanmaktadır.
 • Genç Yetişkinlik Dönemi: 20'li yaşların başlarından 30'lu yılların ortalarına kadar sürer. Bu dönem ekonomik ve kişisel özgürlüğün kazanıldığı, mesleki gelişimin sözkonusu olduğu, bir başkasıyla yakın ilişkiler içerisinde yaşamanın öğrenildiği, bir eşin seçildiği, bir ailenin kurulduğu ve çocuk yetiştirilmeye başlandığı zamandır.
 • Orta Yetişkinlik Dönemi: Bu dönem yaklaşık 30'lu yılların ortalarından 60'lı yılların ortalarına kadar sürmektedir.
 • İleri Yetişkinlik Dönemi: 60'lı veya 70'li yıllarda başlar ve ölümle son bulur. Bu dönem azalan güce, bozulan sağlığa, emekliliğe ve azalan gelire uyum sağlama zamanıdır.
Gelişim Ödevleri
 
Bebeklik Dönemi Gelişim Ödevleri
 • Doğumdan sonraki çevresel değişikliklere uyum sağlama
 • Nefes almayı öğrenme
 • Emmeyi gerçekleştirebilme
 • Günün belli saatlerinde uyumayı ve uyanık kalmayı öğrenme
 • Katı yiyecekleri yemeyi öğrenme
 • Tuvalet alışkanlığını kazanma
İlk Çocukluk Dönemi Gelişim Ödevleri
 • Yürümeyi ve konuşmayı öğrenme
 • El göz koordinasyonunu gerçekleştirme
 • Öz bakım becerilerini (yemek yeme, giyinme gibi) kazanma
 • Cinsiyet farklılıklarını öğrenme
 • Anne, baba, kardeş ve yaşıtlarla yakın ilişki kurmayı öğrenme
 • Toplumun doğru ve yanlış olarak kabul ettiği kuralları öğrenmeye başlama
İkinci Çocukluk Dönemi Gelişim Ödevleri
 • Bedenini tanıma, kabullenme ve olumlu tutumlar geliştirme
 • Yaşıtlarıyla iyi ilişkiler kurmayı öğrenme
 • Cinsiyet rollerini kazanma
 • Okuma, yazma, matematik gibi temel okul becerilerini kazanma
 • Vicdan ve değerler sistemi oluşturma
 • Kişisel bağımsızlığını kazanma
Ergenlik Dönemi Gelişim Ödevleri
 • Her iki cinsiyetteki yaşıtları ile yeni ve daha olgun ilişkiler kurma
 • Cinsiyetlerine uygun sosyal rolleri kazanma
 • Aileden duygusal bağımsızlığını kazanma
 • Bir meslek seçme ve buna hazırlanma
 • Evliliğe ve aile kurmaya hazırlanma
 • Toplumsal sorumlulukları isteme ve gerçekleştirme
 • Kendine özgü bir değerler sistemi geliştirme
Genç Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri
 • Bir mesleğe hazırlanma
 • Bir işe girme ve bir meslekte ilerleme
 • Toplum tarafından onaylanan bir sosyal gruba girme
 • Bir eş seçme ve eşiyle hayatını sürdürebilme
 • Çocuk yetiştirme
 • Evin yönetimine katılabilme
 • Toplumsal sorumlulukları alma
Orta Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri
 • Yetişkinlere özgü toplumsal sorumlulukları alabilme
 • Ekonomik yaşam koşullarını oluşturma ve devam ettirme
 • Sorumluluk sahibi yetişkinler olmalarında ergenlik çağındaki gençlere rehberlik etme
 • Boş zamanlarını değerlendirecek etkinlikler geliştirme
 • Bedeninde oluşmaya başlayan fizyolojik değişikliklere uyum gösterme
İleri Yetişkinlik Dönemi Gelişim Ödevleri
 • Azalan fiziksel güç ve bozulan sağlığa uyum sağlama
 • Emeklilik ve azalan gelire uyum sağlama
 • Eşin ölmesi sonucunda ortaya çıkan yeni koşullara uyum gösterme
 • Yaşıtları ile yakın ilişkiler kurma
 • Kendi durumuna uygun fiziksel yaşam koşullarını düzenleme
 • Toplumsal sorumluluklarını yerine getirme