Sosyal Politika Genel Bilgiler

FELSEFE Ders Notları
Sosyal PolitikaSosyal Politika bilim dalını neden tanımlamak gerekir?
Sosyal Politika bilim dalını tanımlamak neden güçtür?
Sosyal Politika ile çevresindeki başka sosyal bilim dalları arasındaki konu ve yaklaşım farklılıklarını iyi kavrayabilmek için, bu bilim dalını önce tanımlamak gerekir. Sosyal Politika, sosyal nitelikli politikaları konu alır. Sosyal ve politika sözcüklerinin sözlüklerdeki anlamları Sosyal Politika bilim dalını doğru olarak ifade edebilmede yetersiz kalır. Ayrıca, Sosyal Politika bilim dalının tanımını oluşturan kavramların anlamları, tarihsel bir süreç içinde sürekli ve köklü biçimde değişmiştir. Bu bilim dalının niteliklerini eksiksiz olarak yansıtabilecek, her dönemde geçerli bir tanım yapabilmek bu nedenle güçtür.

Sosyal Politika : Devletin  ülke insanının refahına yönelik olarak aldığı kararlar ve sürdürdüğü uygulamaların bütünüdür.
 • Sosyal Politika kamuya ait politikalardır.
 • Sosyal Politikaların yürütücüsü devlettir.
 • İlke olarak yürütücülüğünü devletin yaptığı  kapsamınında o ülkenin sınırları ile şekillendiği düzenlemelerdir.
 • İlk ve en genel hedefi refah seviyesinin yükseltilmesi ve refahın toplumsallaşmasıdır.
 • Sosyal Politikanın sosyal barış hedefi toplumu oluşturan unsurları ayrıştırmak yerine birleştirme olarak ifade edilebilir.
 • Ana finansman kaynağı devlettir.
 • Sosyal Politikanın en önemli hedefi sosyal refahın sağlanması ve geliştirilmesidir.
 • Sosyal adalet hedefi bütün insanların bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürebilmesi kendilerini geliştirebilme ve sosyal hizmetlere ulaşmasında eşit fırsatlara sahip olabilmesi olarak tanımlanabilir.
Sosyal Politikanın çıkışına yol açan ilk olay Fransız ihtilali ve ihtilal sonrasının düşünce ortamıyken diğeri ise Sanayi Devrimi'dir. Fransız İhtilali, Sanayi Devrimi sonrasındaki ekonomik ve toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan fikirlerin ortaya çıkmasını sağlamış, siyasal yapıları değiştirmiş ve Sanayi Devriminin doğuşunu hızlandırmıştır.
Devletler; 18. yüzyıl sonlarında önce İngiltere’de, daha sonra da Batı Avrupa ülkelerinde yaşanılan Sanayi Devrimi’nin kendine özgü ortam ve koşulları altında, sosyal nitelikli politikalar izlemeye başlamışlardır. Devletlerin sosyal nitelikli politikalar izlemeye başladığı dönemlerde Sosyal Politika, Sanayi Devrimi ile birlikte doğan ve giderek çoğalan işçi kesiminin iş ilişkileri ve yaşamında korunmasını öngören ilkeler, kamusal kararlar ve uygulamalar çerçevesinde algılanmıştır.

Sosyal Politikanın Önemi
Sayısal Çokluk : Kişi bakımından kapsamında bulunan kesimlerin sayısal çokluğu ve demokratik rejimlerin genel oy hakkı prensibine dayanması sebebiyle önem kazanmaktadır.
Sosyal Politikalara Konu olan kesimlerin Niteliği : Kişi bakımından kapsamında bulunan kişilerin nitelikleri ayrıca önemlidir. Sağlıklı bir toplum yapısına kavuşmak için önemlidir.
Sosyal Devlet İlkesi : Devlet yükümlülüklerini yerine getirebildiği ve sosyal politika uygulamalarının başarı düzeyini yükseltip ülkenin refahını artırabildiği ölçüde sosyal devlet niteliği kazanabilecektir.
Ekonomi İlişkisi : Sosyal Politika ekonominin işleyişinden kaynaklanan sorunların odağındadır.
Sosyoloji İlişkisi : Sosyolojinin alt dalı olarak kabul edilmektedir.
Hukuk İlişkisi : Sosyal Politikanın en önemli aracı olarak hukuki düzenlemelerin kabul edilmesi ve bu aracın , hukuk sistemi tarafından üretilmesidir.
İnsan Kaynakları Yönetimi İlişkisi : Sosyal politika hümanist bir yaklaşım taşırken İnsan Kaynakları Yönetimi daha teknik ve rasyonel yaklaşımlar sergilemektedir.
Uluslararası Araçlar
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
 • Milletler Cemiyeti
 • Avrupa Birliği (AB)
 • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
 • Birleşmiş Milletler (UN)
 • Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi