Stored Procedure Genel Yapısı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.
Stored Procedure Genel Yapısı etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor.

SQL'de sp_helptext System Prosedürünün Kullanımı

sp_helptext prosedürü bizim tanımladığımız ya da sistemde bulunan objelerin tanımlamalarını text formatında gösterir. Böylece istediğimiz objenin tüm içeriğini nerede olduğunu aramadan direk  text içeriği ekrana döndürebiliriz.

Genel Yapısı:
exec sp_helptext '@objname'

Şimdi bir örnek ile olayı daha iyi kavrayalım. SP_ORNEK_1 sp'sinin içeriğini görüntülemek için;
use Northwind
exec sp_helptext 'SP_ORNEK_1'
yazmamış yeterli olacak. Bu komutun sonucunda ilgili Prosedürün text içeriği ekrana dökülür. SQL Server'da bir nesnenin SQL kodunu merak ediyorsanız sp_helptext bizim için en iyi araç. Tabi bu sp ile SQL Server'ın system sp, view ve diğer bileşenlerinin kodunu da görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle merak ettiğiniz herhangi bir nesnenin nasıl kodlandığı incelenebilir.

use Northwind
exec sp_helptext 'Sales by Year'
Northwind veritabanı ile birlikte gelen "Sales by Year" isimli Prosedürün text içeriğini alalım.

SQL'de sp_help System Prosedürünün Kullanımı

sp_help System Prosedürü SQL'de  veritabanı ve sistem üzerindeki tüm tablolar, view ler, stored procedure ler gibi nesne tipleri hakkında ayrıntılı bilgi almamızı sağlar.

Genel Yapısı:
exec sp_help '@objname'

sp_help ile Nesneler hakkında bilgi almak için:  
use Northwind
exec sp_help
Örneklerde sıklıkla kullandığım Northwind veritabanındaki herbir objenin bilgilerini listeleyelim.

sp_help ile istenilen Obje hakkında bilgi almak için: 
use Northwind
exec sp_help 'Customers'
Northwind veritabanındaki Customers tablosu ile ilgili bilgileri listeleyelim.

SQL'de sp_rename System Prosedürü ile Nesne ismi Değiştirmek

sp_rename System Prosedürünü SQL'de  nesnelerimizin adlarını değiştirmek amacıyla kullanırız.

NOT: Oluşturulan her bir nesne nin bir id si vardır ve SQL Server'da nesneler id leri ile saklanırlar.

Genel Yapısı
exec sp_rename @object_name, @new_object_name, @object_type

sp_rename ile Tablo adının değiştirilmesi :   
use KITAPLAR
SELECT * FROM Fantastikkurgu

SELECT object_id('Fantastikkurgu')
exec sp_rename  'Fantastikkurgu','Bilimkurgu' 

--Fantastikkurgu tablomuz Bilimkurgu olarak değişecektir
işlem sonrasında SELECT * FROM Fantastikkurgu sorgusunu çalıştırdığımızda Invalid Object Name 'Fantastikkurgu' hatası döndürecektir.  Sorgumuzu SELECT * FROM Bilimkurgu olarak çalıştırdığımızda ise Fantastikkurgu tablosunda mevcut olan kolonları göreceksiniz. Benzer şekilde Object Explorer üzerinden tables'a refresh yaparsanız yine tablo adının değiştiğini görebilirsiniz.

object_id system function'ını kullanarak objenin id'sini öğrenebiliriz
object_id (objectname) null döndürüyorsa o isimde nesne ilgili database de yok demektir.
 
sp_rename ile Kolon adının değiştirilmesi :  
Yukarıdaki örnekte adını değiştirdiğimiz tablonun "Yazar" kolonunu "müellif" olarak değiştirelim. sp_rename prosedürünün default'u "object" olan bir parametresi daha var. Kolonlar, sysobjects de yer almazlar ve birer database objesi değillerdir ve tablo ismi olmadan da birşey ifade etmezler. x tablonun y kolonu diye saklanırlar ve çağırılırlar. Bu nedenle adını değiştirdiğimiz nesnenin kolon tipinde olduğunu ve hangi tabloya ait olduğunu da belirtmemiz gereklidir.

exec sp_rename 'Bilimkurgu.Yazar','müellif','COLUMN'
Bilimkurgu tablomuza ait olan Yazar isimli kolonu müellif olarak değiştirdik. SELECT * FROM Bilimkurgu  sorgusu ile kolon adının değiştiğini görebiliriz. 

sp_rename ile Veritabanı adının değiştirilmesi:
Veri tabanının adını değiştirmek için sp_renamedb prosedürü kullanılır.

sp_renamedb 'KITAPLAR', 'ESERLER' veya sp_renamedb KITAPLAR , ESERLER
“KITAPLAR” ismindeki veri tabanımızın yeni adı “ESERLER” olacaktır.

sp_rename ile Constraint (Kısıtlama) adının değiştirilmesi:
Constraint adı değiştirme tablo adı değiştirme ile aynıdır. Bir veri tabanında aynı isimde birden fazla tablo olamayacağı için aynı isimde birden fazla Constraint olamaz. Bu nedenle Constraint adını değiştirince hangi tabloya aittir diye bakmıyoruz.

CREATE TABLE [EPOSTA]
(
[ADI SOYADI] VARCHAR(50),
 EPOSTA VARCHAR(200)
 CONSTRAINT EPOSTA_KONTROL CHECK(EPOSTA LIKE '%@%.edu.tr')
)
Örnek EPOSTA tablomuzda EPOSTA_KONTROL adında bir constraint (kısıtlama) mevcut. Bu constraint eposta içinde "@" işareti var mı ve eposta adresi ".edu.tr" ile bitiyor mu diye kontrol ediyor. Bu constraint in adını değiştirmek için sp_rename kullanalım.

exec sp_rename EPOSTA_KONTROL, MAIL_KONTROL
"EPOSTA_KONTROL" olan constraint adı "MAIL_KONTROL" olarak değişecektir.

SQL Server'da Stored Procedure Temel Örnekler

okul adında bir veritabanı oluşturalım ve aktif çalışılacak şekilde belirleyelim.
CREATE DATABASE okul
USE okul

Oluşturduğumuz veritabanı içerinde ogrenci adında bir tablo yaratalım ve tabloya ait veri tiplerini belirleyelim.
CREATE TABLE ogrenci
(
adi nvarchar(20),
soyadi nvarchar(25),
ogr_no numeric(10),
bolum nchar(5),sehir nvarchar(30)
)

Oluşturduğumuz ogrenci tablomuzu kontrol amaçlı "liste" adında bir prosedür yazalım ve çalıştıralım.
CREATE PROCEDURE liste
AS
SELECT * FROM ogrenci

EXEC liste

Oluşturduğumuz ogrenci tablomuza  veri ekleme amaçlı "ekle" adında bir prosedür yazalım ve çalıştıralım.
CREATE PROCEDURE ekle
@isim nvarchar(20),
@sisim nvarchar(25),
@num numeric(10),
@bol nchar(5),
@il nvarchar(30)
AS
INSERT INTO ogrenci (adi,soyadi,ogr_no,bolum,sehir)
values(@isim,@sisim,@num,@bol,@il)


EXEC ekle 'İbrahim','BAYRAKTAR',3005,'BLG','YOZGAT'

Benzer şekilde eklediğimiz kayıtları silebilmek için bir "sil" prosedürü yazalım ve çalıştıralım.
CREATE PROCEDURE sil
@id numeric(10)
AS
DELETE FROM ogrenci WHERE ogr_no=@id

EXEC sil 3005

Eklemiş olduğumuz veriler üzerinde id belirterek kolaylıkla şehir kaydını değiştirebileceğimiz "guncelle" adında prosedürü yazalım ve çalıştıralım.
CREATE PROCEDURE guncelle
@il nvarchar(30),
@id numeric(10)
AS
UPDATE ogrenci SET sehir=@il
WHERE ogr_no=@id

EXEC guncelle 'ANKARA',3005

tablomuzda arama yapmak amacıyla kullanılacak basit bir arama prosedürü yazalım ve çalıştıralım.
CREATE PROCEDURE ara
@isim nvarchar(20)
AS
SELECT * FROM ogrenci  WHERE adi LIKE '%'+@isim+'%'

EXEC ara 'ib'

SQL Server'da Stored Procedure

Genel Yapısı
CREATE PROCEDURE veya CREATE PROC prosedürAdı
   [WITH Seçenekleri]
AS
   yazılacak procedure (SQL ifadeleri)
GO
CREATE PROCEDURE
veya
CREATE PROC
deyimi ile başlıyoruz ve prosedürümüzün ismini yazıyoruz.WITH seçeneği  stored procedure’un içinde bulunan kaynak kodlarını gizlemek için kullanılır. İsteğe bağlıdır. CREATE PROCEDURE ile AS deyimleri arasına parametreli stored prosedürler için değişken tanımlaması yapılır. Parametresiz prosedürler için herhangi bir tanımlama yapılmaz, AS yazılarak devam edilir. AS’den sonra prosedürün içine yazacağımız SQL ifadelerini yazarız ve GO deyimini de ekleyerek prosedürümüzü tamamlamış oluruz.  GO deyimi zorunlu değildir. Fakat genel kullanımda terchi edilmektedir.

Procedure yazıldıktan sonra çalıştırmak için "F5"
Stored Procedure'ümüzü tekrar çağırmak için:

EXEC prosedürAdı

Stored Procedure'ler SQL Serverda resimdeki konumda bulunmaktadır.


NOT: CREATE PROCEDURE ifadesinin altında CREATE DEFAULT, CREATE RULE, CREATE TRIGGER, CREATE VIEW ve CREATE PROCEDURE ifadeleri kullanılamaz. Bir stored procedure oluşturulurken, bu procedure'ün içinde DEFAULT, RULE, TRIGGER, VIEW ve başka bir PROCEDURE oluşturulamaz. Bir stored procedure yaratılırken içinde bu belirtilenler dışındaki objeler yaratılabilir.

NOT:  
Stored Procedure oluşturabilmek için: 
System Administrator (sysadmin) 
Database Owner (db_owner)
Data Definiton Language Administrator (db_ddladmin) 
rollerine yada CREATE PROCEDURE  izni verilmiş bir role sahip olunmalıdır.

İlk Procedure'ümüzü Yazalım ve Çalıştıralım